Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Zgodnie z par. 54 Statutu ZHP Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna hufca:czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, ocenia realizację programu rozwoju hufca, przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca:

hm. Joanna Proszek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
e-mail: joanna.proszek@zhp.net.pl
hm. Łukasz Pierzchalski – Wice-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl
phm. Anna Gonkowska – Wice-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
e-mail: anna.gonkowska@zhp.net.pl
phm. Aneta Pierzchalska – Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: aneta.pierzchalska@zhp.net.pl
 

phm. Aniela Sawicka – Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail:

hm. Adam Ziółkowski – Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: adam.ziolkowski@zhp.net.pl
pwd. Patryk Majszewski  – Członek Komisji Rewizyjnej
e-mail: