Strona Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika - harcerzy z Torunia

Start Władze Hufca Komenda Hufca

Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca ZHP Toruń:

phm. Adam Wiznerowicz – Komendant Hufca
e-mail: adam.wiznerowicz@zhp.net.pl
hm. Artur Majerowski – Skarbnik Hufca
e-mail: artur.majerowski@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. Formalnie:
  1. wspólnie z komendantem:
   • zawieranie wszelkich umów na podstawie pełnomocnictwa,
   • nadzór nad finansami i majątkiem hufca;
   • udzielanie pełnomocnictw dla koordynatorów przedsięwzięć hufcowych, HALiZ i biwaków,
   • zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem zasadności wydatków,
   • wykonywanie operacji finansowych (gotówkowych i bezgotówkowych),
  1. koordynowanie i nadzór nad działaniami dot. pozyskiwania środków na działalność hufca (dotacje, darowizny, 1%),
  2. koordynowanie zatwierdzania i rozliczania zbiórek publicznych;
  1. współuczestniczy w nadzorze i wspieraniu liderów jednostek w ich pracy (akceptuje budżety jednostek).
 1. Finansowo:
  1. terminowe sporządzanie dokumentacji finansowej hufca,
  2. nadzór i weryfikacja dokumentacji z jednostek podległych,
  3. nadzoruje wpłaty składki członkowskiej,
  4. monitoruje na bieżąco płynność finansową.
 1. Wspiera:
  1. liderów jednostek w weryfikacji opłacenia składek, stanu sald, pozyskiwaniu 1%,
  2. merytorycznie wszystkich instruktorów (w tym instruktorów prowadzących zajęcia w trakcie form kształceniowych) w zakresie finansów jednostek, pracy ze składką członkowską, pozyskiwania środków.
hm. Joanna Proszek – Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
e-mail: joanna.proszek@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. Koordynuje, wspiera i odpowiada za:
  1. inspirowanie i stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami i drużynowymi,
  2. kształcenie w hufcu w tym działalność Zespołu Kadry Kształcącej,
  3. różnorodne formy kształceniowe w Hufcu, zatwierdza plany kursów i warsztatów.
  4. właściwą realizację Systemu Stopni Instruktorskich w tym działalność Komisji Stopni Instruktorskich,
  5. motywowanie kadry poprzez koordynowanie działań Kapituły Odznaczeń,
  6. osoby mianowane na funkcje instruktorskie na poziomie hufca,
  7. przedsięwzięcia kierowane do kadry (współtworzy odprawy),
  8. promowanie przedsięwzięć kształceniowych wyższych szczebli.
 2. Wdrażanie, realizacja i podsumowywanie:
  1. działań wynikających z wewnątrzzwiązkowych dokumentów w zakresie wspierania, motywowania i kształcenia kadry na poziomie hufca.
  2. systemu motywacyjnego w hufcu uwzględniającą rywalizację w śród jednostek,
  3. spraw związanych z rozwojem instruktorskim (w tym: doskonalenie, opiniowanie, poradnictwo, konsultowanie ścieżki rozwoju)
phm. Paulina Osenka – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
e-mail: paulina.osenka@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. Organizacyjnie:
  1. wspiera pracy Biura Komendy Hufca,
  2. nadzoruje realizację harmonogramu działań Hufca,
  3. koordynuje i nadzoruje środowiska w trakcie przygotowań do HALIZ i biwaków,
  4. dba o poprawną komunikację w hufcu (w tym za prawidłowy i terminowy przebieg informacji),
  5. współuczestniczy w nadzorze i wspieraniu liderów jednostek w ich pracy,
  6. zapisywanie interesantów na posiedzenie komendy.
 2. Formalnie:
  1. wyznacza, akceptuje i wspiera koordynatorów przedsięwzięć organizowanych przez hufiec i jego zespoły,
  2. nadzoruje prace kwatermistrzowskie,
  3. zatwierdza realizacje przedsięwzięć na poziomie hufca i uczestniczy w ich podsumowaniu i ewaluacji.
hm. Agata Tomela – Członek Komendy Hufca ds. wsparcia metodycznego
e-mail: agata.tomela@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. nadzór nad namiestnictwami i współpraca z namiestnikami
  1. wypracowanie dobrze działających namiestnictw dla wszystkich metodyk
  2. akceptowanie i konsultowanie planów pracy namiestnictw i modelu działania (rady namiestnictwa, obrzędowość itd.)
  3. wdrożenie „nowej jakości” funkcji namiestnika, czyli osoby wspierającej drużynowego w pracy metodą harcerską i instrumentami metodycznymi dedykowanej metodyce.
  4. koordynowanie przekazań funkcji namiestnika, współprzygotowywanie z namiestnikiem następcy (przeszkolenie do funkcji, realizacja próby phm itd.).
  5. reagowanie na „nieaktywnych” namiestników poprzez szybkie szukanie następcy
  6. koordynowanie i nadzorowanie procesu wdrażania instrumentów metodycznych w drużynach (m.in. poprzez działania namiestnictw).
 2. współpraca z drużynowymi w sposób bezpośredni i pośredni (przez namiestnika)
  1. pojedyncze konsultacje bezpośrednie na życzenie drużynowego
  2. delegowanie i monitorowanie spraw dot. kłopotów metodycznych poszczególnym instruktorom (osobą pracujących bliżej z drużynowym: opiekun próby, kadra szczepu, instruktor z rady namiestnictwa)
  3. poprzez pracę bezpośrednią z namiestnikiem dbanie o tworzenie w namiestnictwie wspólnoty i miejsca do wymiany doświadczeń i poradnictwa dla drużynowych.
  4. wraz z namiestnikiem koordynowanie okresu próbnego w jednostkach podstawowych.
 3. konsultowanie wraz z programowcem programu dużych imprez hufcowych.
pwd. Bogna Brzóskniewicz – Członek Komendy Hufca ds. programu
e-mail: bogna.brzoskniewicz@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. Programowo:
  1. opracowuje, wdraża, realizuje i podsumowuje realizację planu pracy hufca,
  2. koordynuje, akceptuje i wspiera programy dużych imprez hufcowych po konsultacji z członkiem komendy ds. metodycznych,
  3. koordynuje i nadzoruje realizacje strategii rozwoju hufca ,
  4. koordynuje realizacje kampanii bohater wśród jednostek,
  5. współtworzy harmonogram działań śródrocznych hufca,
  6. współtworzy program corocznego spotkania kadry – harcerskie planowanie,
  7. wspiera liderów jednostek w poszukiwaniu propozycji programowych i innych atrakcyjnych form poradnictwa.
 2. Nadzoruje:
  1. dokumentacje drużyn w zakresie planów pracy,
  2. hufcowy bank pomysłów.
 3. Współpracuje z:
  1. referatami działającymi w chorągwi,
  2. namiestnictwami działającymi w hufcu,
  3. komendą chorągwi w zakresie przekazywania, promowania i koordynowania propozycji programowych,
  4. członkiem ds. wsparcia metodycznego w zakresie jednostek na okresie próbnym
  5. skarbnikiem hufca w zakresie opisu projektów dotacji na przedsięwzięcia programowe,
  6. kwatermistrzem i skarbnikiem w zakresie pozyskiwania sprzętu i materiałów programowych.
 pwd. Karolina Majerowska – Członek Komendy Hufca ds. administracyjnych
e-mail: karolina.majerowska@zhp.net.plZakres obowiązków:

 1. Odpowiada za:
  1. kompletowanie dokumentacji miesięcznej do chorągwi,
  2. koordynowanie działania e-biura,
  3. wystawianie f-vat,
  4. pisanie rozkazów,
  5. dokumentacje jednostek w hufcu (w tym deklaracje i zgody na przynależność, umowy wolontariackie, umowy ze szkołami, karty jednostek itd.).
 2. Prowadzi:
  1. korespondencję hufca (mail, poczta tradycyjna);
  2. aktualizację wzorów dokumentów;
  3. aktualizacja danych na stronie hufca;
 3. Nadzoruje
  1. pracę Biura Komendy Hufca,
  2. działania dot. współpracy z administratorem danych w hufcu (w tym ewidencje i deklaracje),
  3. aktualizowanie kartotek instruktorskich (we współpracy z KSI).